Fresno sensual chat line

(Hold on to each other's hands or you might fall.) Word: kapkap1 Active Verb: magkapkap Passive Verb: kapkapan English Definition: 1) frisk (noun) 2) to frisk something or someone (verb) Examples: 1) Kumapkap ka ng pera sa bulsa ko.

(Frisk my pocket for some money.) 2) Kapkapan mo ang bulsa ng nahuling magnananakaw.

(Hide the clothes under the house.) Word: kanta Active Verb: kumanta Passive Verb: kantahin English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb) L2 Definition: (syn) awit Notes: Spanish Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan.

(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(Just scratch a cat.) Word: kanlong Active Verb: kumanlong Passive Verb: ikanlong English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb) Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno.

(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.

(Frisk the pocket of the thief who was arrested.) Word: kapkap2 Active Verb: kumapkap Passive Verb: kapkapin English Definition: 1) frisk (noun) 2) to frisk something or someone (verb) Examples: 1) Kumapkap ka ng pera sa bulsa ko.

(Frisk the pocket of the thief who was arrested.) Word: kapwa English Definition: (pron) kindred, both; fellow-being, equally (applied to one of a pair) Examples: 1) Kapwa sila magnanakaw. (they are equally strong.) Word: katay Active Verb: magkatay Passive Verb: katayin English Definition: (verb) to butcher, to cut into slices, especially meat, to slaughter Examples: 1) Magkatay ka ng manok para sa fiesta.

Fresno sensual chat line-82

(He broke away from his clique.) 2) Kalasin mo ang tinahi.

(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.

(Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa.

(Grope for the flashlight inside the house.) Word: kapit1 Active Verb: magkapit Passive Verb: ikapit English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb) Examples: 1) Kumapit siya sa akin.

(He held on to me.) 2) Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata.

Leave a Reply